Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Genel Bilgiler

Görev Tanımı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Trabzon Üniversitesi bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, düzenlemek ve yaygınlaştırmak görevlerini yerine getirmektedir.

Bu amaçla temel görevleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Üniversitenin bilgi teknolojileri ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli bütçenin planlanması, kullanılması ve satın alınan teçhizat ve hizmetlerin kullanıma sokulması
 • Kullanıcıların bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru kullanması için gerekli dokümantasyonu ve eğitimlerin hazırlanması ve bunların kullanıcıya ulaştırılması
 • Kullanıcıların temel altyapı ve erişim servisleri ile ilgili sorunlarının giderilmesi için destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Bilişim Sistemlerinin Kullanım Politikaları'nın hazırlanması ve uygulanması
 • Üniversite içi ve dışında elektronik haberleşmenin kesintisiz olarak devamının sağlanması
 • Kurumsal ya da kullanıcılara ait bireysel elektronik verinin güvenliğinin sağlanması
 • Eğitim ve ilintili hizmetleri oluşturan iş süreçlerinde bilgiyi otomasyona tabi tutarak, verimi artırıcı nitelikte yazılım çözümlerinin gerekli görüldüğü taktirde kendi insan kaynakları marifetiyle geliştirilmesi

TRÜ, bilgi teknolojilerinden öğretim ve araştırmalarda en fazla yararlanmayı kendine ilke olarak seçmiştir. Bu ilkenin gereği olarak tüm gelişmeler izlenmekte, kaynak yaratılarak öğrenci ve öğretim üyelerinin en yeni teknolojilerden yararlanmaları sağlanmaktadır.

 

Yetki ve Sorumluluklar

1.- 124 SKHK’ de Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şu şekilde belirlenmiştir.

 1. Üniversitedeki bilgi işlem sitemlerini işletmek, eğitim öğretim ve araştırmalara destek olmak.
 2. Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmektir.

2.- Üniversitemizin merkez ve diğer yerleşkelerde ( Rektörlük, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve diğer birimler. ) iş birliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, bakım ve onarımlarını yapmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle yürütmek.

 • Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak üniversite birimleri arasında koordinasyon sağlamak ve işbirliği içerisinde çalışmak.
 • Rektörlük ve diğer birimler ile bilgi teknolojileri kapsamında, bilişim sistemlerinin temin bakım ve onarımlarına ilişkin üniversite tarafından belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak.
 • Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akış düzenini kurmak, buna yönelik projeler geliştirmek, uygulamak ve uygulatmak.
 • Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların üniversite bünyesine aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak.
 • Üniversitenin tüm birimlerinde iş sürekliliğinin temini için, internet ve bilgi sistemleri altyapısının düzenliliği ve güncel teknolojilere uygun hale getirilmesi.
 • Üniversitenin veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak ve veri güvenliği politikaları oluşturmak, geliştirmek.
 • Üst yönetimin vereceği diğer görevleri yapmak.
Menüyü Kapat